Mødereferater

GENERALFORSAMLING i Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode
torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17.00 afholdt på CSS 10.0.11. Dagsorden iht. Vedtægterne.

I generalforsamlingen deltog fra bestyrelsen: Jakob Schrøder (JS), Gorm Greisen (GG) Peter Rossel (PR). Desuden deltog Jimmi Elers (JE) og Jørgen Hilden (JH).

Valg af dirigent JS blev valgt og fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Referent JH var villig.

Formandens beretning PR aflagde en kort beretning. Der var i det forgangne år blevet afholdt et stormøde 12/5 om ”Lægevidenskabens råstof – fra lig til DNA” med ca. 60 tilhørere. Mødet var velbesøgt.

Derefter diskuteredes næste møde 24/11 2016, som arrangeres af Karsten Juhl Jørgensen (KJJ) : Emnet er HPV-vaccinens påståede skadevirkninger og de metodologiske vanskeligheder ved at afklare disse. JS kontakter KJJ vedr. annoncering, også via fagselskaber og foredragsholdernes bagland, samt intranet på hospitaler. JE vil hjælpe ham. JH vil rundsende indkaldelsen på IFSV.

Regnskab KJJ (kasserer) havde ikke nået at færdiggøre regnskabet, som derfor godkendtes provisorisk. Forbruget havde i året været beskedent, og kassebeholdningen vidstes at være mindst 20.000 kr. Formanden vil rykke for regnskabet.

Behandling af indkomne forslag / Ændring af vedtægter Intet.

Fastsættelse af kontingenter Uændret

Valg af bestyrelse Janne Rothmar Herrmann (JRH) og KJJ udtræder begge og kan ikke genvælges. JE er villig til valg; associeret medlem GG er villig til at genindtræde som ordinært medlem. Derfor ikke behov for valg. Konstituering: se nedenfor.

Valg af revisor D. Rizzi blev genvalgt.
 
Eventuelt Intet yderligere.

Konstituering

Formand: PR fortsætter.
Næstformand: GG (efter JS).
Sekretær: JS (efter JRH).
Kasserer & hjemmeside: JE (efter KJJ).
Øvrige: uændret Ronan Berg, John Asger Petersen & Mikkel Anthonisen.

GENERALFORSAMLING i Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode

mandag den 2. november 2015 kl. 17.00
afholdt på Det Juridiske Fakultet, Studiegården, Studiestræde 6, mødelokalet i stuen til højre

Dagsorden iht. vedtægterne:

Valg af dirigent
Peter Rossel blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

 

Formandens beretning
Formanden aflagde sin beretning. Der var i det forgangne år blevet afholdt et stormøde om ”Døden på hospitalet” med 6 gode oplægsholdere. Mødet var velbesøgt.
Formanden har foretaget sonderinger ift at afholde næste stormøde på Medicinsk Museion i forbindelse med den nye permanente indsamling om lægevidenskabens råstof og det indsamlede menneske. Det blev besluttet at drøfte dette nærmere under punktet eventuelt.
Bestyrelsesarbejdet er klaret pr mail i det forgangne år.

 

Regnskab
Kasserer forelagde regnskaber for sidste og indeværende regnskabsår. Bestyrelsen har i disse perioder holdt igen, da det meget vellykkede stormøde om videnskabelig uredelighed havde drænet kassen. Der er nu igen midler til at arrangere stormøder forbundet med udgifter til fx særlige lokaler eller særlige talere. Regnskaberne, der var godkendt af den udpegede revisor, blev godkendt enstemmigt af generalforsamlingen.

 

Behandling af indkomne forslag
Ingen.

 

Fastsættelse af kontingenter
Kontingentet på 350 (150) blev fastholdt. Det blev besluttet at drøfte fremtidig strategi nærmere under punktet eventuelt.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand
Der blev afholdt skriftlig afstemning. Peter Rossel og Jakob Schrøder blev nyvalgt. 3 bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg og blev valgt (Ronan, Asger, Mikkel).
Peter Rossel blev valgt som ny formand. Generalforsamlingen takkede Gorm Greisen for formandsarbejdet i den forgangne periode.

 

Valg af revisor
D. Rizzi blev genvalgt.

 

Ændring af vedtægter
Ingen ændringsforslag indkommet.

 

Eventuelt
Fremtidig strategi blev drøftet i forhold til at tiltrække flere medicinstuderende som medlemmer. Det blev aftalt, at Karsten generelt undersøger, hvad vi betaler til Lægeforeningen for at administrere medlemsopkrævningen, herunder også hvor meget af studenterkontingentet på 150 kr der går til Lægeforeningens administration, således at studenterkontingentet eventuelt kan nedsættes. Jakob blev udpeget som tovholder på annoncering og medlemsstrategi ift studerende.
Gorm fortalte om sonderingerne på Medicinsk Museion, prisen for at afholde stormøde der, og tankerne om hvad et stormøde kunne handle om. Gorm og Janne blev udpeget som tovholdere og forelægger bestyrelsen et oplæg. Der sigtes efter et stormøde 1 & 2 afholdt med en måneds mellemrum (april og maj).
I forhold til næste års efterårs stormøde foreslog Peter emnet nudging (især i forhold til forebyggelse og folkesundhed). Peter blev udpeget som tovholder.
Referat konstituerende bestyrelsesmøde afholdt 2. november 2015

 


Peter Rossel blev valgt som formand af generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen konstituerede sig således:
Jakob Schrøder, næstformand
Karsten Juhl Jørgensen, kasserer
Janne Rothmar Herrmann, sekretær

 


Gorm Greisen blev af bestyrelsen udpeget som associeret medlem.

MØDEREFERAT

Generalforsamling i: Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode (DSMFEM)

Dato: 12. november 2013

Kl.: 18.30-19.30

Sted: Institut for Folkesundhedsvidenskabs mødelokale, Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund

 Deltagere:

•                          Peter Rossel, Gorm Greisen, Kirsten Møller, Karsen Juhl Jørgensen, Janne Rothmar Herrmann (ref.)

 1. Valg af dirigent

Janne Rothmar Herrmann blev valgt som dirigent. Det kunne konstateres at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

 1. Valg af referent

Janne Rothmar Herrmann blev valgt som referent.

 1. Formandens beretning

Peter Rossel fremlagde sin beretning om DSMFEMs aktiviteter i det forgangne år. Stormødet under titlen ”Overdiagnostik. Hvordan opvejes fordele mod ulemper ved sygdomsforebyggelse” den 22. november 2012. Fremmødet var skuffende.

Formanden orienterede om at næste stormøde var planlagt , jf. nærmere under punktet eventuelt.

 1. Regnskab

Karsten Juhl Jørgensen fremlagde foreningens regnskab. Generalforsamlingen konstaterede, at foreningens økonomi er i balance.

 1. Bestyrelsens forslag til ændring af foreningens vedtægter

Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen havde bestyrelsen udsendt forslag til ændring af vedtægternes § 6. Forslaget blev vedtaget med applaus. Vedtægtens § 6 lyder herefter:

Bestyrelsen har 7 medlemmer, inklusive formand, næstformand, sekretær og kasserer. Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges ved simpelt stemmeflertal. Næstformand, sekretær og kasserer udpeges af bestyrelsen. Afstemning skal være hemmelig, hvis et tilstedeværende medlem ønsker det. Bestyrelsen kan vælge at tilknytte et associeret medlem af bestyrelsen når det skønnes strategisk for bestyrelsens arbejde.
Bestyrelsen vælges for to år. Umiddelbart genvalg kan finde sted tre gange. 
På den ordinære generalforsamling vælges desuden en revisor blandt selskabets medlemmer.
Bestyrelsen leder selskabets virksomhed og et bestyrelsesmedlem leder selskabets møder. Sekretæren udarbejder fra egne notater referat af møderne.
Bestyrelsen tager en gang om året stilling til uddeling af Henrik Wulff Prisen (hædersgave) og udpeger en eventuel prismodtager. Prisen gives som anerkendelse af en særlig indsats inden for selskabets fagområde. Nytænkning inden for medicinsk filosofi og etik, klinisk beslutningsteori eller forskningsmetodologi kan begrunde en prisoverrækkelse.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Gorm Greisen blev valgt som formand. Karsten Juhl Jørgensen, jf. muligheden herfor i kraft af vedtægtsændringen genvalgt. Kirsten Møller og Janne Rothmar Herrmann blev genvalgt.

Peter Rossel og Jakob Seidelin modtog ikke genvalg og generalforsamlingen takkede dem for deres indsats i bestyrelsen. Ronan Berg og Asger Petersen blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.

 1. Eventuelt

Næste stormøde afholdes den 22. maj 2014 kl. 16.30-19.30 på Rigshospitalet. Emnet er hjernen og bevidstheden med fokus på bevidsthedsfænomener og deres biologiske korrelat. Mødet er bl.a. inspireret af nyere studier, hvor man med funktionel billeddannelse tilsyneladende demonstrerer bevidst hjerneaktivitet hos patienter med bevidsthedsforstyrrelser, fx minimal conscious state.

 

 København, den 4. januar 2011

 

MØDEREFERAT

Bestyrelsesmøde i: Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode (DSMFEM)

Dato: 16. december 2010

Kl.: 17.00-19.00 efterfølgende spisning

Sted: Enheden for Medicinsk Videnskabsteori, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, Opgang B, bygn. 15, stuen

 

Deltagere:

 • Peter Rossel, Janne Rothmar Herrmann, Karsten Juhl Jørgensen, Jakob Seidelin (ref.)

 

Afbud fra:

 • Gorm Greisen

 

Fraværende uden afbud:

 • Daniel Steinbruchel, Jan Kyrre Berg Olsen Friis

 

 1. Godkendelse af referat

Mødereferat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

 

 1. Evaluering af forrige stormøde:

Mødet var velbesøgt, der kom 40 personer. Mødet afledte god diskussion.

 

 1. Forårsmødet

Det blev besluttet at mødet om akademisering af sygeplejen blev udskudt til en senere lejlighed indtil temaet var afklaret.

 

I stedet besluttedes det at temaet for næste stormøde skulle være videnskabelig uredelighed. Følgende emner kan gennemgås: Problemets omfang: Såvel spektakulære sager, som ”mindre” uredelighed i den almindelige forskning. Uredelighed i industrien. Historiske baggrund for UVU. Eksempler på tidligere sager. Eksempler på forebyggende foranstaltninger, herunder ”ombudsmandsfunktionen” på Statens Seruminstitut. Mulige oplægsholdere kunne være

 

Nils Axelsen, SSI, Steven Menger?, Carsten Henrichsen, KU, Daniel Andersen, Povl Riis, Anders Jørgensen, Andreas Lund, Peter Gøtsche.

 

Janne foreslog, at mødet afholdes som et heldagsmøde i stil med tidligere ”Børsen-arrangementer”. I så fald kræver det finansiering ud over hvad DSMFEM har midler til. Nils Axelsen fra SSI har tidligere overfor Peter luftet tanken om et møde om videnskabelig uredelighed som et fælles initiativ, hvor NA bl.a. nævnte muligheden for et internationalt input. Peter kontakter NA bl.a. vedr. mulighederne for finansieringen af et sådant heldagsmøde. Janne nævnte ligeledes, at professor Carsten Henrichsen har adgang til nogle midler til finansiering af sådanne arrangementer og Janne kontakter CH med henblik herpå.

 

Det blev overvejet om man skulle engagere en professionel moderator til mødet og besluttet at oplæggene skulle vare 30 min plus 15 min diskussion efter hvert oplæg.

 

Mødedatoen blev fastsat til 13. maj 2011.

 

 1. Hjemmeside

DSMFEMs hjemmeside er blevet lukket efter at vores hidtidige udbyder hævede prisen betydeligt og urimeligt i forhold til ydelsen og foreningens midler. CJJ og JRH havde forskellige forslag til billige løsninger og CJJ ville undersøge mulighederne. Det er vigtigt at hjemmesiden kommer til at fungere hurtigt igen, da optælling af besøgende har vist at der er 100-200 der besøger siden hver måned.

 

 1. Medlemsregistrering

JS oplyste at der var ved at være orden i medlemsregistreringen. Foreningen har siden JS tiltrådte som sekretær fået 9 nye medlemmer og en har meldt sig ud. Medlemsregistreringen i Lægeforeningen er opdateret med disse bevægelser.

 

 1. Næste Bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til torsdag den 17. februar 2011 kl. 17.00, Enheden for Medicinsk Videnskabsteori, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, Opgang B, bygn. 15, stuen

 

Med venlig hilsen

 

Jakob Seidelin